Попово в миналото, том III

Етнокултурни и демографски процеси (XV-XX век)

Доклади и съобщения от научна конференция, проведена в град Попово на 9 юни 1999 г.

Съдържание

 1. От научния редактор
  Проф. д. и. н. Димитър Овчаров (АИМ на БАН – София)
 2. Етнодемографска характеристика на Попово и района
  Иван Атанасов, Чудомир Пенев (Исторически музей – Попово)
 3. Селища и население на Поповския регион според новопостъпили османотурски регистри от първата половина на XVI век
  Н. с. I ст. Румен Ковачев (НБ "Кирил и Методий" – София)
 4. Овцевъдството в Поповска околия (нахия Кара Лом) през 1848 г. (според османски данъчни регистри)
  Д-р Славка Драганова (Институт по балканистика на БАН – София)
 5. Поселищни етнично-езикови отношения в Поповско през вековете
  Ст. н. с. д-р Лиляна Димитрова–Тодорова (Институт по български език на БАН – София)
 6. БРЪНЪ "лоша миризма" – старобългарска дума, запазена в говора на с. Бракница, Поповско
  Проф. д. ф. н. Тодор Ат. Тодоров (Институт по български език на БАН – София)
 7. Традиционно жилище и двор в Поповско (XIX и началото на XX век)
  Мирослав Георгиев (Исторически музей – Попово)
 8. Народна психотерапия от Поповско до средата на XX век
  Параскева Стоянова (Исторически музей – Търговище)
 9. Към историята на научната и техническата интелигенция от Попово и Поповския край (нови данни)
  Доц. д-р Младен Цонев (Център по наукознание и история на науката на БАН – София)